ETTEVÕTLUSALA II UUS PLANEERING

Detailplaneeringu algatamise korraldus
Detailplaneeringu algatamise teade ametlikes teadaannetes
Illustratsioon
Päästeameti kooskõlastus
Detailplaneeringu seletuskiri
Detailplaneeringu põhijoonis

PROMENAADI JA ÕUNAPUUAEDADE DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu teade ametlikes teadaannetes
Detailplaneeringu teade Põhjarannikus
Detailplaneeringu algatamine

ETTEVÕTLUSALA IIIA, IIIB JA VI DETAILPLANEERING

Kiviõli Linnavalitsus    teatab, et   Kiviõli Linnavalitsuse 21.10.2015.a korraldusega   nr 275 on vastu võetud Kiviõlis, ettevõtlusalade IIIa, IIIb ja VI detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalused antud alale ühtse äri- ja teeninduskeskuse rajamiseks. Planeeringualale on kavandatud 38 uut krunti, millest enamik on ärimaa sihtotstarbega. Planeeringulahendus muudab üldplaneeringut selles osas, et ka tootmismaa alale on kavandatud äriotstarbelised krundid. Detailplaneeringu ala suurus kokku on ca 20 ha.

Detailplaneeringuga võib tutvuda ajavahemikul 02.11.2015- 16.11.2015 Kiviõli Linnavalitsuse majandusüksuses, aadressil Keskpuiestee 20 ning Kiviõli Linnaraamatukogus aadressil Viru tn 7, Kiviõli.

Ettevõtlusala IIIA, IIIB JA VI põhijoonis
Ettevõtlusala IIIA, IIIB ja VI tehnovõrkude koondplaan
Ettevõtlusala IIA, IIIB ja VI seletuskiri
Kooskõlastused

Kiviõli Linnavalitsus teatab, et Kiviõli Linnavalitsuse 18.novembri 2015.a  korraldusega   nr 305 on algatatud Kiviõli linnas promenaadi ja õunapuuaedade detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kohandada ala puhke- ja virgestuskohaks. Alale on ette nähtud paigutada kõlakoda, rajada jalgteed, valgustus, värviküllane haljastus, erinevale vanusele mängu- ja võimlemisplatsid, istumis- ja puhkekohad. Detailplaneeringu ala suurus on ca 6 ha.