K O R R A L D U S

 

Kiviõli                                                                         27.oktoober 2007 nr 485

 

 

Turul kauplemise ajutiste reeglite kehtestamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning Kaubandustegevuse seaduse § 1 lg 2 p 6, § 2 p 2,

 

  1. Kehtestada ajutised reeglid turul kauplemiseks Kiviõli linnas, Kaubanduskeskuse K5 taga asuval Kiviõli linnale kuuluval kinnistul:

1.1   müügikoht on Kaubanduskeskuse K5 taga paralleelselt Kiviõli I Keskkooli aiaga oleva kõnnitee ääres, kinnistuomaniku poolt ettevalmistatud maa-alal;

1.2   nimetatud müügikohas on lubatud kauplemine ainult aiasaadustega, puu- ja köögiviljaga, istikutega, lõikelilledega, meega, seemnetega, kuuskedega ja muu sarnase kaubaga;  

1.3   Kiviõli Linnavalitsuse keskkonna- ja järelevalvespetsialist teavitab turul kauplemise muutunud reeglitest tarbijaid ja kauplejaid ning kontrollib turu territooriumi korrashoidu;

1.4   seoses ajutise kauplemise ümberkorraldamisega punktis 1 nimetatud turul ei väljastata müügipileteid. 

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kaja Kreisman

Linnapea                                                                                Tiina Urban

                                                                                              Linnasekretär