Hädaabinumber 112 (ööpäevaringne)

Kiviõli konstaablijaoskond

Vabaduse pst 16, KIVIÕLI

telefon 337 2104

Piirkonna vanem  vanemkomissar Anna Tihhomirova  telefon 3372308 meili aadress anna.tihhomirova@politsei.ee

 

Kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00)

Lähim politseijaoskond: Jõhvi politseijaoskond, Rahu 38

Valvetelefonid

Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ
Ööpäevaringne tel  516 4713  

OÜ Elkarin
Juhataja E.Lainjärv  tel 5067925

Lumekoristus
Tel    335 9085
Ööpäevaringne tel  335 7062         

Politsei-ja Piirivalveameti infotelefon  612 3000
ID-kaardi abiliin   1777
Perearsti nõuandetelefon 1220
Teavet päästeteenuste kohta 1524
Mürgistusliin 16662
Eesti Energia AS klienditeenindus 777 1545
Elektri rikked  1343
Biopuhastus OÜ avarii   334 4004

 

Eesti Gaas AS

Klienditoe kontaktid on:

telefon: 636 2533

e-post:  klienditugi@gaas.ee

 

Gaasiarvestite näidud palume endiselt teatada

e-teeninduses www.gaas.ee

telefonidel  17 880  või  6 600 009 või

e-posti aadressil  naidud@gaas.ee

 

Arvete tasumiseks saate valida enda jaoks sobivaima viisi kas oma internetipangas, meie e-

teeninduses,  pangakontoris või postkontoris. Tasumisel märkige maksekorraldusele kindlasti

viitenumber, mille leiate oma arvelt.

 

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava on vastavalt Seveso direktiivi 2012/18/EL artiklile 12 ja kemikaaliseaduse §34 p3 alusel koostatav A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitisevälise hädaolukorra lahendamise plaan. Vastavalt kemikaaliseadusele on pädev asutus nimetatud kava koostama Päästeamet.  

Elanikkonnakaitse kava koostatakse eesmärgiga parandada elanike teadlikkust piirkonna ohtudest ja valmisolekut õigesti käitumiseks võimalike õnnetuste korral. Kava sisunõudeid reguleerib Seveso direktiiv.

Päästeameti Ida päästekeskuse kriisireguleerimise büroo eestvõttel valmis antud kava Ida- ja Lääne-Virumaal paiknevate kemikaaliettevõtete kohta. Dokumenti on käesoleval aastal tutvustatud maakondlike omavalitsusliitude koosolekutel, ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete regionaalsel infopäeval ning  Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil. Järgmine tegevus on dokumendi kohta tagasiside kogumine elanikkonnalt.

Elanikkonnakaitse kava saadetakse kõikidele Ida- ja Lääne-Virumaa kohalikele omavalitsustele avalikustamiseks veebilehekülgedel ning selle dokumendi põhjal valmib lähitulevikus ka kemikaaliohutuse teemaline infomaterjal.

Внешний план действия по защите населения на предприятиях, где осуществляется обращение с химикатами, в соответствии со статьёй 12  директивы Seveso 2012/18/EL  и Законе о химикатах §34 p3 , составляется предприятиями ,  на которых имеется риск крупных аварий, с целью преодоления чрезвычайных ситуаций. В соответствии с Законом о химикатах, Спасательный департамент является компетентным органом при составлении данного плана.

Внешний план действия по защите населения составляется с целью улучшения информирования людей об опасностях в данном регионе и правильном поведении при возникновении несчастного случая. Содержание плана регулирует директива Seveso.

План действия по защите населения на предприятиях Ляяне- и Ида-Вирумаа , где осуществляется обращение с химикатами, подготовлен отделом кризисного урегулирования Спасательного департамента. В текущем году документ был представлен на уездных собраниях самоуправлений, на региональном информационном дне для  предприятий с повышенным риском крупных аварий, на заседании региональной кризисной комиссии Восточной Эстонии. Следующим шагом будет получение отзывов от населения.

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava Päästeameti Ida päästekeskuse teeninduspiirkonnas Ida- ja Lääne-Virumaal

Внешний план действий по защите населения на предприятиях, где осуществляется обращение с химикатами, в зоне обслуживания Восточного спасательного центра в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа

Ettepanekute vorm