Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine

Kiviõli ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Kiviõli linna haldusterritooriumil on vee-ettevõtja OÜ Järve Biopuhastus

OÜ Järve Biopuhastus veetariifid alates 01.01.2016

Avarii  tel 334 4004

OÜ Järve Biopuhastus ootab oma kliente aadressil Vabaduse pst 13, Kiviõlis (endine Eesti Posti asukoht) E-R kella 8:00- 17:00-ni.

Klienditeeninduses vastatakse kõikidele Teie vee- ja kanaliteenuse tarbimist puudutavatele küsimustele, võetakse vastu avaldusi ja dokumente lepingute sõlmimiseks, uuteks liitumisteks ning samuti on kohapeal võimalik tasuda vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise eest.

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse arveid saab tasuda ka pankades OÜ Järve Biopuhastus pangaarvele:
SEB Pank 10220078645018
Swedbank 221039245644
Nordea pank 17003267529

Lepingute sõlmimine:
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et lepinguid sõlmitakse vaid kinnistu omanike või- valdajatega ning lepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

Füüsilisest isikust kinnistuomanikul:
*isikut tõendav dokument;
*kinnistusraamatu väljavõte, mis tõendab omanikuks olemist;
*katastriüksuse või krundi plaan või selle koopia;
*lihtkirjalik volitus kui tegemist on omaniku esindajaga või kinnistu on kaasomandis (50%+ 1 omanike volitus).

Korteriühistul:
*juhatuse liikme või volitatud esindaja isikut tõendav dokument;
*kehtiva registrikaardi väljatrükk (B -kaart). Võimalik saada ka kohapeal, vajalik ühistu reg number;
*katastriüksuse või krundi plaan või selle koopia;
*lihtkirjalik volitus kui lepingut sõlmiv isik ei ole kantud B-kaardile juhatuse liikmena.

Korteriomanike ühisusel:
*volitatud esindaja isikut tõendav dokument;
*volitus, kus on vähemalt 50% + 1 korteriomanikest andnud omapoolse volituse volitatule;
*kinnistusraamatu väljavõte, mis tõendab volitajate omanikeks olemist;
*katastriüksuse või krundi plaan või selle koopia.

Dokumente saab esitada ka e-kirja teel aadressil vesi@idavesi.ee . Avalduse vorm ning vajaminevate dokumentide nimekiri on saadaval kodulehel aadressil www.idavesi.ee

Korteriomanikega individuaalseid lepinguid ei sõlmita

Liitumine ühisveevärgi ja/või- kanalisatsiooniga:
Uued, ühisveevärgi ja/või- kanalisatsiooniga liitujad saavad samuti oma dokumendid esitada nii OÜ JBP klienditeenindusse kui ka e- kirja teel.

Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
*vormikohane taotlus, taotluse vorm on saadaval kodulehel ja klienditeeninduses;
*kinnistusraamatu registriosa väljavõte;
*kinnistuplaan mõõtkavas 1: 500.

Liitumistaotluste maksimaalne menetlemisaeg on 30 päeva, käesoleval ajahetkel püüame Kiviõli taotlusi menetleda eelisjärjekorras. Väljastatud liitumistingimuste kehtivusaeg on 2 aastat.

Tehniliste tingimuste üheks osaks on OÜ JBP poolt osutatav konsultatsiooniteenus, mis sisaldab:
*liituja nõustamine liitumist puudutavate küsimustes;
*geodeetiliste mõõdistuste tegemine kohapeal.

Konsultatsiooniteenuse maksumuseks on 47,83 eurot, millele lisandub käibemaks. Liitumistasu eraldi ei nõuta.
Juhul kui Liituja ei kasuta OÜ JBP poolt pakutavat geodeetiliste mõõdistuste tegemise teenust, tellib Liituja ehitusprojekti selleks litsentsi omavalt projekteerimisbüroolt. Ehitusprojekt esitatakse kooskõlastamiseks OÜ-le JBP.

Arveldamine tarbitud teenuste eest:
Klientidel, kellel on veearvesti, palume oma arvesti/te näidud teatada kas telefoni teel
(33 20 921; 33 20 916; 33 64 689; 33 64 685) või e-kirja teel vesi@idavesi.ee alates 25-st kuupäevast kuni kuu viimase päevani. Teie teatatud näidud genereeritakse arveteks kuu esimese 7 päeva jooksul, tasumistähtajaga kuu viimane päev.

Klientidel, kellel arvestid puuduvad, soovitame siiski arvestid paigaldada, kusjuures arvesti paigaldab OÜ JBP,tasuta. Mõõdusõlme, kuhu arvesti paigaldatakse, ehitab aga välja klient, vastavalt OÜ JBP poolt väljastatud mõõdusõlme tehnilistele tingimustele. Mõõdusõlme välja ehitamiseks oleme valmis pakkuma samuti tasuta konsultatsiooni. Täpsustuseks: OÜ JBP paigaldab ja hooldab vaid eramajade, ettevõtete ning korterelamute peaveearvesteid ( arvesteid, mis asuvad veemõõdusõlmes ning mõõdavad kogu maja veetarbimist). Korterisisese veearvesti paigaldamise ja korrasoleku eest hoolitseb korteriomanik või ühistu.

Avariid, pretensioonid vee- või teenuse kvaliteedi osas:
Avariide korral ühisveevärgi – ja kanalisatsioonirajatistel palume helistada OÜ Järve Biopuhastus kõnekeskuse numbril  33 44 004. Kõnekeskus võtab vastu kõnesid ööpäevaringselt ja kõik kõned salvestatakse. 

Pretensioonid vee- või teenuse kvaliteedi osas palume edastada aadressil:avaldus@idavesi.ee

Jooksev info veevarustuse häirete jms kohta on kättesaadav  ettevõtte koduleheküljel: www.idavesi.ee  

Järve Biopuhastus OÜ
Uus-Tehase 3
30328 Kohtla-Järve
Telefon: 53 054 499
andrus.gatski@idavesi.ee
http://www.idavesi.ee/

PUHTAM VESI PUHTAM KESKKOND !